مالزی ایران

malaysiairan.com

                                                       وب سایت اطلاع رسانی صحیح از کشور مالزی

 

 

 
 

ما برای مشتریان خود از طریق دانش و شبکه وسیعی از بازار، راه حل های نوآورانه مشاوره ای شرکتی، قابلیت های مالی پروژه و دسترسی به بازارهای سرمایه مشاوره میدهیم.

 

راه اندازی / توسعه پروژه

خدمات ساختاری

مطالعه سیستم مالی

تجزیه و تحلیل سناریو و ارزیابی گزینه

مشاوره و ارائه پیشنهاد

بررسی صنایع در چارچوب نظارتی و سیاست گذاری

اجراء و هماهنگی در اجرای پروژه

طرح پروژه

مذاکرات مالی و تجاری پروژه

انتخاب و انتصاب قرارداد(ها)

مشاوره هزینه پروژه

بررسی قرارداد و مذاکرات

معرفی شریک و مشارکت بخش خصوصی

سیاست های نظارتی در چهارچوب های مشارکت طرفین

مشاوره در امکانات تجاری و محیطی پروژه

مشاوره برای ساختار پروژه

آماده سازی پروپوزال مالی

مذاکرات تجاری با مقامات / صاحبان سهام

هماهنگی لازم بین شرکاء جهت موفقیت پروژه

مسایل مالی پروژه

ارزیابی سرمایه گذاری پروژه

قرارداد ساختار تراکنش

بررسی مالی پروژه

طراحی و توسعه مدل سازی و تحلیل مالی

چارچوب نظارتی و سیاست ها و بررسی صنعت

ساماندهی سرمایه و منابع مالی / مالیاتی

مشاوره حقوقی و استراتژی بزنیسی

مشاوره استراتژی و برنامه ریزی مالی پروژه

معرفی شریک خارجی (محلی)

مشاوره در سرمایه گذاری

ارزیابی تجاری و قیمت گذاری

استراتژی های خرید / فروش

دقت و بررسی مالی در پروژه

خدمات و برنامه ریزی در تغییر ساختار / بازسازی پروژه

استراتژی بازسازی بدهی

فرمول بندی طرح و آماده سازی پیشنهاد

مذاکره با اعتباردهندگان (اعتباردهندگان بانک و غیر بانکی)

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

 

Copyright © 2009-2020 Malaysia Iran . All rights reserved