مالزی ایران

malaysiairan.com

                                                       وب سایت اطلاع رسانی صحیح از کشور مالزی

 

 

 

 

 

این فهرست و آدرس سایت بانکهای مالزی بر اساس اطلاعات موجود در سایت بانک مرکزی مالزی  تهیه شده است.

محض اطلاع بنا به آخرین تصمیمات بانک های مالزی، برای ایرانیان حساب بانکی باز نمی کنند و حتی برای شرکتهایی که مدیر و سهامدار آن ایرانی باشد حساب بانکی برای شرکت مذکور باز نمی کنند.

 

بانکهای تجاری مالزی:

Affin Bank Berhad                                                                       www.affinbank.com.my
Alliance Bank Malaysia Berhad                                               www.alliancebank.com.my
AmBank (M) Berhad                                                                   www.ambg.com.my
Bangkok Bank Berhad                                                            www.bangkokbank.com.my
 
 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Malaysia) Berhad                   www.bk.mufg.jp/english/malaysia/index.html
CIMB Bank Berhad                                                                      www.cimbbank.com.my
Citibank Berhad                                                                       www.citibank.com.my
EON Bank Berhad                                                                   www.eonbank.com.my
Hong Leong Bank Berhad                                                         www.hlb.com.my
HSBC Bank Malaysia Berhad                                                   www.hsbc.com.my
Malayan Banking Berhad                                                           www.maybank2u.com.my
 OCBC Bank (Malaysia) Berhad                                                 www.ocbc.com.my
Public Bank Berhad                                                                    www.publicbank.com.my
 Standard Chartered Bank Malaysia Berhad                                 www.standardchartered.com.m
The Royal Bank of Scotland Berhad                                            www.abnamromalaysia.com
The Bank of Nova Scotia Berhad                                                www.scotiabank.com.my
The Bank of Nova Scotia Berhad                                                www.scotiabank.com.my
 RHB Bank Berhad                                                                      www.rhb.com.my
بانکهای اسلامی مالزی:
Affin Islamic Bank Berhad                                                            www.affinbank.com.my
Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad     www.alrajhibank.com.my
AmIslamic Bank Berhad                                                               www.amislamicbank.com.my
Asian Finance Bank Berhad                                                         www.asianfinancebank.com
Bank Islam Malaysia Berhad                                                       www.bankislam.com.my
Bank Muamalat Malaysia Berhad                                                www.muamalat.com.my
CIMB Islamic Bank Berhad                                                        www.commerce-tijari.com
EONCAP Islamic Bank Berhad                                                 www.eoncap-islamicbank.com.my
Hong Leong Islamic Bank Berhad                                              www.hlib.com.my
Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad                                  www.kfh.com.my
RHB Islamic Bank Berhad                                                         www.rhbislamicbank.com.my 

برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما تماس بگیرید.

 

 

 

Copyright © 2009-2020 Malaysia Iran . All rights reserved